Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Tacizin Cezası TCK 105 Avukat

Temyiz ve istinaf kanun yollarından geçmeden kesinleşen hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı kanun yararına bozma yoluna götürülebilir. Bu nedenle cinsel taciz suçundan verilen mahkumiyet kararlarının hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlarına çevrilmesine itiraz edilebilir. Bu itirazların sonucunda verilen ret kararına karşı kanun yararına bozma yoluna gidilmelidir. Yargılamanın yenilenmesi olağanüstü bir kanun yoludur ve kesinleşmiş kararlara karşı başvurulabilir.

 • Her suçun bir faili vardır ancak TCK’de düzenlenen suçlarda fail gerçek kişidir.
 • Bu hükümlere göre, taciz suçunun basit şeklinin cezasının üst sınırı 2 yıl, nitelikli şeklinin cezasının üst sınırı ise 5 yıldır.
 • Bedensel temasın olmaması, cinsel taciz suçunu cinsel saldırı suçundan ayıran temel unsurdur.
 • Cezanın ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir.
 • Fiziki temasın bulunması halinde cinsel taciz suçundan değil; cinsel saldırı, cinsel istismar veya reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme suçundan bahsedilebilecektir.
 • Sosyal medyadan taciz, mağdurun özel hayatına müdahale ve onu rahatsız etme şeklinde gerçekleşebilir.

Cinsel taciz teşebbüste kalmışsa son icra hareketinin yapılacağı yer mahkemesi yetkiliyken, zincirleme şeklinde işlenirse son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkili olacaktır. Suç; yayımlanan basılı bir eserle işlenebilir, bu durumda eserin yayın merkezi olan yer mahkemesi yetkilidir. Eserin birden çok yerde basılması durumunda yine eserin basıldığı yer mahkemesi yetkilidir. Bu durumda şüpheli veya sanığın yerleşim yeri mahkemesi yetkili olacaktır.

Cinsel Taciz Suçunun Özel Görünüş Biçimleri Nelerdir?

15 yaşını doldurmamış bir çocukla atanan kanuni temsilcisinin iradesi çelişiyorsa, kanuni temsilcinin iradesi dikkate alınacaktır. Kişi şikâyetinden sonradan vazgeçebilir ancak aynı olay için tekrardan şikayette bulunamaz. Eğer bu fiilin mağduru çocuksa altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Cinsel taciz eylemi için mağdurun rahatsız olması, cinsel özgürlüğünün ihlal edilmesi gerekmektedir. Eylemin suç olarak kabul edilmesi için bir de mağdurun rızası olmaması gerekir.

 • El kol hareketleri yaparak mağdurun telefon numarasını istemek cinsel taciz suçu oluşturmaz.
 • Bu durumda hâkim, fail hakkında doğrudan tutuklama kararı verebilir.
 • Bu suçun cezası 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezasıdır.
 • Eğer sözlü taciz çocuklara karşı işlenmişse, yani mağdur bir çocuksa, cezai yaptırım artarak 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çıkabilir.
 • Şikayetten vazgeçme halinde suç işlenmiş olsa da yapılan kovuşturma düşer.
 • Cinsel bütünlüğün korunmaması durumunda toplumun ahlaki değerleri bozulacak, aile yapısı kalmayacaktır.

Fıkrasına göre suçun belli kimseler tarafından işlenmesi, cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak kabul edilmiştir. 50/3 uyarınca hükmolunan cezanın otuz gün ve daha az süreli hapis cezası olması ve yargılanan kişinin 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük olması halinde hâkim, kısa süreli hapis cezalarını adli para cezasına çevirmek zorundadır. Cinsel taciz suçu uygulamada pek görülmese de teşebbüs olarak işlenebilen bir suçtur. Örneğin cinsel içerikli bir mektup örneği cinsel tacizde teşebbüse örnek verilebilmektedir. Cinsel içerikli bir mektup mağdurun eline geçmeden bir şekilde durdurulabilirse bu noktada artık cinsel tacizden değil, cinsel teşebbüs suçundan söz edilebilecektir. Kanun koyucu cinsel saldırı suçunun gerekçesinde açıkça “kişilerin vücudu üzerinde” ifadesine yer verdiği halde, 103.

Cinsel Taciz Suçu Özellikleri

Cinsel tacize uğrayan her birey, hukuk önünde haklarını arayabilir ve suçun faillerine karşı cezai işlem başlatılmasını isteyebilir. Toplumun ve bireylerin bilinçlendirilmesi, bu suç türünün önlenmesi ve mağdurların korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Unutmayın ki cinsel taciz, sadece fiziksel değil, sözlü ve işaretlerle yapılan her türlü istenmeyen cinsel yaklaşımları kapsar ve bu suça maruz kalan herkes yasal haklarını sonuna kadar kullanabilir. Cinsel taciz suçu, mağdurun yaşadığı travma ve ciddi psikolojik etkiler nedeniyle mutlaka ciddiyetle ele alınması gereken bir konudur.

 • Cinsel taciz suçunun basit halinde basit yargılama usulü uygulanırken, intermet veya sosyal medya üzerinden nitelikli cinsel taciz suçunda genel yargılama usulü uygulanmaktadır.
 • Söz konusu suç, aynı cinsteki ya da karşı cinsteki bir kimseye karşı işlenebilir.
 • Savcılık, mağdur tarafından herhangi bir şikayet yapılmadığı takdirde, bu suç hakkında resen, yani kendiliğinden harekete geçemez.
 • Yani bir kişi, başkasını cinsel taciz suçu işlemeye yönlendirir veya bu eylemde bulunmasına destek sağlarsa kanun önünde suç işlemiş sayılır.
 • Sanık mağdura sözlü olarak cinsel tacizde bulunmuş ancak mağdur duymamışsa cinsel taciz suçu gerçekleşmez.

Bu suçlar hakkında kovuşturmaya başlanılmadan önce dosyaları uzlaştırma bürolarına gönderilir ve tarafların uzlaşıp uzlaşmayacağı öğrenilir. Fakat cinsel taciz suçu bu sayılı suçlar arasında değildir dolayısıyla da uzlaşmaya tabi değildir. Cinsel Taciz Suçunda Hükmün Açıklanmasını Geri Bırakılması Cinsel taciz suçundahükmün açıklanmasının geri bırakılmasıkararı verilebilir ve bu kararın verilmesi Türk Ceza Kanununda ele alınan bazı koşullara bağlıdır. Her ne kadar cinsel taciz suçu şikâyete tabi olsa da bu suçlarda uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

Cinsel Taciz Suçu Memuriyete Engel Midir?

Yine mağdurun başvurusu esas olup, suçun çocuklara karşı işleniyor olması cezanın ağırlaştırılması için yeterli bir neden olarak belirtilmiştir. Eğer mağdur, cinsel taciz sebebiyle şinden ayrılmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalırsa, verilecek ceza bir yıldan az olamaz. Cinsel taciz suçu, başkasının cinsel dokunulmazlığına karşı yapılan bir saldırıyı ifade eder ve mağdurun rızası dışında gerçekleşir.

 • Ancak temel fark, cinsel tacizin hedef alınan belirli bir kişiye yönelik olması ve mağdura karşı kişisel bir saldırı niteliği taşımasıdır.
 • Cinsel taciz, kişinin cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen ve rızası olmayan cinsel içerikli eylemlerle ortaya çıkar.
 • Cinsel taciz suçu , kişinin rızası olmaksızın, kendisine karşı, bir başkası tarafından cinsel davranışta bulunulmasıdır.
 • Ayrıca, taciz yüzünden mağdur işinden, okulundan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa ceza bir yıldan az olamaz.
 • Dolayısıyla bu tür kişilerin bu suçu işlemesi halinde cezaya hükmolunur ancak verilecek cezada indirime gidilir.

Adalet sisteminin bu çocuk taci̇zi̇lara verdiği önem, mağdurların haklarının ihlal edilmemesi adına belirleyici bir role sahiptir. Bu yüzden, sosyal medya üzerinden tacize uğrayan kişilerin haklarını araması ve yaşadıkları olayı yetkili makamlara bildirmesi büyük önem taşımaktadır. Suça konu eylemin cebir, tehdit veya hile gibi unsurlarla işlenmiş olması, failin cezasının arttırılmasına neden olabilir. Aynı şekilde, mağdurun bedensel veya zihinsel bir engeli bulunuyorsa veya suçun birden fazla kişi tarafından işlendiği durumlarda da ceza miktarı artırılabilir. Cinsel taciz suçları ve uygulanacak yasal hükümler ciddi ve dikkatle ele alınması gereken meselelerdir.

Cinsel Taciz Suçu Adli Para Cezasına Çevirme

12 yaşından küçük çocuklar ve 12 ile 15 yaş arasında olan ancak işlediği fiilin hukuki boyutunu idrak edebilecek seviyede olmayan çocuklara ceza verilmez fakat güvenlik tedbiri uygulanır. İfade edilen çocukların cinsel tatmin amacıyla hareket etmelerinin insan fıtratı gereği zor olması nedeniyle bu kişiler için cinsel taciz suçu oluşmamış kabul edilerek güvenlik tedbiri uygulanmasına da gerek görülmez. Suçu basit şekli için ceza kanunu 3 ay ile 2 arasında hapis cezası öngörmüştür. Süreli hapis cezasının yanı sıra adli para cezası da düzenlenmiştir.

 • Fıkrasında belirtildiği üzere, “Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez.” hükmü mevcuttur.
 • Halk arasında laf atma, sözlü taciz olarak bilinen cinsel taciz suçu telefonla, sosyal medya üzerinden veya internet yolu ile ya da başka yöntemlerle işlenebilir.
 • Ancak 15 yaşını ikmal etmemişse mağdurun rızası geçerli değildir.
 • Mağdurun psikolojik rahatsızlıkları ve tıbbi raporları, tacizin etkilerini belgelemek için kullanılabilir.
 • Örneğin, cinsel taciz suçunun İstanbul Kadıköy’de bir alışveriş merkezinde işlendiği varsayılırsa, dava İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesinde görülecektir.

Koşullu salıverme için infaz oranı, cinsel taciz suçunun basit ya da nitelikli hali ayrımı yapılmaksızın 2/3 olarak belirlenmiştir. Sanıklar, tutukluluk ve gözaltı süreleri cezalarından düşüldükten sonra, lehe kanun prensibi ilkesine göre, mahkumiyet sürelerinin 2/3’ünü tamamladıktan sonra kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında cezaevi dışında geçirebilirler. Cinsel taciz suçu, mağdurun psikolojik ve sosyal bütünlüğüne zarar verebilecek ciddi bir suçtur ve bu suçla mücadele, hem yasal düzenlemelerle hem de toplumun farkındalık düzeyinin artırılması ile mümkündür. Cezai yaptırımlar, faillerin bu suçları işlemelerinin önüne geçmek ve mağdurların haklarını korumak amacıyla belirlenmiştir. Yani, eğer kanunda belirlenen cinsel taciz suçu eylemi, iki yılın altında bir hapis cezasını gerektiriyorsa, bu durumda doğrudan tutuklama kararı verilemez. Bu durumda hâkim, fail hakkında doğrudan tutuklama kararı verebilir.

Yani failin bu hareketi cinsel amaçla gerçekleştirmiş olması gerekir. Bir kimseye karşı vücut dokunulmazlığını ihlal etmeksizin ancak cinsel amaçlı gerçekleştirilen davranışlardır. Söz veya davranışla yapılan ve cinselliği amaçlayan rahatsız etmelerdir. Fiili olarak cinsel arzuları fiziken tatmine yönelik hareketler değildir.