Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar hakkında neleri yanlış biliyoruz? Sağlık Haberleri

” veya “Genç ve güzelmişsin, önün arkan şişmiş” gibi sözler sarf etmek. Telefonla arayarak kişinin sesini dinlemek ve öpücük sesi çıkarmak. Bu ve benzeri davranışlar cinsel taciz suçunu teşkil edebilir ve ortaya çıkan her olayın detaylarına göre değerlendirilebilir.

Her ne kadar cinsel taciz suçu genelde tek fail tarafından işlenmiş gibi algılansa da suçun iştirak hali, kişinin eylemlerine göre cezai sorumluluk anlamına gelebilir. Her biri için belirlenen ceza, normal şartlardaki cinsel taciz suçu cezasının yarısı kadar artırılarak uygulanacaktır. Bu düzenlemelerle, cinsel taciz suçları daha etkin bir şekilde cezalandırılmakta ve mağdurların korunması güçlendirilmektedir.

Adli para cezasının miktarı, mahkemenin takdirine bağlı olarak belirlenir ve suçun ciddiyetine, mağdurun durumuna ve diğer faktörlere göre değişebilir. Cinsel taciz suçlarında nitelik, bu suçun cezasının artmasına olanak sağlayan hallerdir. Nitelikli cinsel taciz suçunda şikayete bağlı olmaksızın, saldırıyı gerçekleştiren kişi için resen soruşturma yapılır. Temel cinsel taciz suçlarında mağdurun şikayetine bağlı soruşturma ve kovuşturma yapılırken, nitelikli cinsel tacizde mağdurun şikayeti zorunlu değildir. Şimdi cinsel taciz vakalarında hangi durumların nitelikli haller arasında yer aldığına değinelim.

 • Tarafınıza taciz niteliğinde bir eylem gerçekleştirildiğinde yada tarafınız taciz suçlaması ile suçlanıyorsanız konusunda uzman bir ceza avukatından destek almak çok önemli olacaktır.
 • Cinsel taciz suçu niteliğini oluşturan hareketlerin, mağdurun rızası hilafına karşı gerçekleştirilmiş olması şarttır.
 • Bu suç tipi, Türk Ceza Kanunu’nda yer almakta ve cinsel tacizle ilgili hususları düzenlemektedir.
 • Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.
 • 105 gerekçesinde ise “cinsel yönden, ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesi” şeklinde tanımlanmıştır.
 • Dolayısıyla cinsel taciz suçunun diğer cinsel suçlardan ayrılmasının en temel faktörü; failin mağdura yönelik herhangi bir bedensel temas içinde bulunmamasıdır.

Cinsel taciz suçunun teşhir suretiyle işlenmesi halinde faile hükmedilecek ceza, yarı oranda artırılarak hükmedilir. Elle taciz, kişinin rızası olmaksızın başkasının vücuduna cinsel amaçlı temas etmesi ve bu yolla cinsel tatmin arayışında bulunmasıdır. Bu suçun failleri, mağdurun bedensel ve ruhsal bütünlüğüne zarar verdiği gibi, aynı zamanda cinsel dokunulmazlığını da ihlal eder. Cinsel tacizin posta veya elektronik haberleşme araçları aracılığıyla gerçekleştirilmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Taciz nedeniyle mağdur işini bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalırsa verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Cinsel yönden rahatsız edici söz, yazı, işaret veya her hangi bir davranışla işlenmesi mümkün olduğu için serbest hareketli bir suçtur. E) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Cinsel taciz suçu da cinsel saldırı suçu gibi mağduru sarsabilecek etkiye sahiptir. Özellikle uzun zamana yayılmış, süreklilik arz eden cinsel taciz eylemleri mağdurların psikolojik durumlarını ve sosyal yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. 12 yaşından küçük çocuklar ve 12 ile 15 yaş arasında olan ancak işlediği fiilin hukuki boyutunu idrak edebilecek seviyede olmayan çocuklara ceza verilmez fakat güvenlik tedbiri uygulanır.

Cinsel Taciz Suçu Nasıl İspatlanır?

105.maddesinin gerekçesinde, “Madde metninde cinsel taciz suçu tanımlanmıştır. Cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Cinsel taciz, cinsel yönden, ahlâk temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir.” ifadesi yer almaktadır. Cinsel Taciz suçunda mağdurun vücut dokunulmazlığının kesin olarak ihlal edilmemiş olması gerekir. Yani cinsel taciz, cinsel içerikli sözlü ya da yazılı imalar, cinsel temelli davranışlar, tek seferde ya da sürekli olarak cinsel içerikli davranışların tekrarı… gibi şekillerde görülmelidir.

 • Basit cinsel taciz suçları, mağdurun şikayeti olmadan takip edilmez.
 • Burada, mektubun karşı tarafa ulaşması beklenmez; mektubun gönderilmiş olması yeterlidir.
 • Bu suçun varlığından bahsedebilmek için, kanun maddesinin belirttiği birtakım özel unsurların hepsinin bir arada bulunması zorunludur.
 • Temas içeren bir eylem olup olmadığı suçun kapsamı ve cezalandırılması noktasında en önemli ayrıntıdır.
 • Fakat söz konusu araçlarla elde edilen delillerin şüpheye mahal bırakmayacak biçimde net olması gerekir.

Bu itibarla, https://www.roscasaresbasket.com/el mahkeme hükmünün, sanığın eylemlerinin zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir. Eşler her ne kadar yasal anlamda aynı çatı altında yaşıyor olsalar da cinsel anlamda rızaları olmadan birlikte olmaları yasalar kapsamında suç teşkil eder. Nitelikli suç olmasının yanında eşler arasında olmasından kaynaklı olarak mağdurun suç duyurusunda bulunmasını zorunlu tutar. Kamu davasının açılması söz konusu olamayacağından eşlerden mağdur olan tarafın en yakın zamanda suç duyurusunda bulunması ve soruşturma talep etmesi istenir. Bu yolla cinsel saldırı suçundan dava açılıp açılmayacağına karar verilmesi beklenir.

Sosyal Medyada Tacizin Cezası

Karışıklığın giderilmesi bakımından, davranışın kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal edip etmediği önem arz etmektedir. Eğer kişinin vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeden cinsel amaçlı davranışlarda bulunulmuş ise cinsel taciz suçundan söz edilir. Davranışın, vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi durumunda diğer suçlar (cinsel saldırı suçu, cinsel istismar suçu, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu) söz konusu olacaktır. Maddenin ikinci fıkrasında cinsel taciz suçunun nitelikli hâlleri belirlenmiştir. Kişinin, bir başkasına yönelik cinsel amaçlı tacizi, cinsel taciz mağdurunun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasını gerektirir.

Cinsel taciz suçunda, bu tür dijital deliller, failin belirlenmesi ve suçun ispatı açısından kritik rol oynar. Bu cezalar, suçun ciddiyeti, kamu düzeninin korunması ve mağdurun haklarının teminat altına alınması amacıyla belirlenmiştir. Suçun işleniş biçimine ve suçun özelliklerine göre cezaların uygulanma şekli farklılık gösterebilir.

Cinsel Taciz Suçu Ve Cezası

Bu kararın alınabilmesi için suçun failinin daha önce kasten bir suç nedeniyle ceza almaması gerekir. Bu suç için hükmedilecek ceza eğer 2 yıl ya da daha az bir süre ise ve gerekli şartlar oluşmuşsa bu durumda HAGB kararı verilebilir. Türk Ceza Hukuku, işlenmesi halinde suç sayılan eylem ve durumları düzenlemiştir. Burada düzenlenen suçlar ile ilgili soruşturma yapılabilmesi için bazı suçlarda şikayet aranırken bazı suçlarda mağdurun şikayeti aranmaz. Cinsel taciz suçu eğer basit şekli ile işlenmiş ise bu durumda şikayete bağlı suçlar sınıfında değerlendirilir.

 • Zincirleme suç hükümleri, aynı suç türü çerçevesinde aynı mağdura karşı, aynı suç işleme kararı ile birden fazla fiilin işlenmesi durumunda uygulanır.
 • Cinsel taciz suçunun görevli mahkemesi ise Asliye Ceza Mahkemesidir.
 • Cinsel taciz suçlarına karşı toplumsal farkındalık artırılmalı ve mağdurların seslerinin duyulmasına ve yeterli koruma ile destek sağlanmasına özen gösterilmelidir.
 • Bu durumda seçenek yaptırım olarak adli para cezası da öngörülmemiştir.
 • Cinsel tacizin genellikle sadece iki kişi arasında gerçekleşmesi, görgü tanığının olmayışı, kamera ve video kaydı vb.
 • Sosyal medya hesapları üzerinde el ettiği dataları emniyette bulunan datalar ile kıyaslayarak faili bulmaya çalışmaktadır.

Cinsel saldırı suçu, TCK madde 102 de düzenleme alanı bulmuş olup, 18 yaşını tamamlamış kişilere karşı bedeni temasta bulunmak suretiyle cinsel saldırı gerçekleştirilmesiyle cinsel saldırı suçu meydana gelir. Suçun 15 ile 18 yaş arasındaki bir kişiye karşı işlenmesi halinde cinsel saldırı suçunun varlığından bahsedebilmek için hileli davranışların mevcut olması gerekir. Aksi takdirde cinsel saldırı suçu değil cinsel istismar suçu meydana gelir. Cinsel taciz suçunda hükmolunan hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi durumu belli koşulların taşınıp taşınmadığına bağlıdır.

İstanbul’da bulunan ünlü bir alışveriş merkezinde cinsel istismar skandalı yaşandı. İranlı Behzad Firouzian, giysi deneme kabininde cinsel organıyla oynayarak bir başka kabinde kıyafet deneyen küçük çocuğa “Gel” işareti yaptı. Skandal olay, çocuğun durumu ailesine anlatmasıyla ortaya çıkarken Behzad Firouzian’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu, 15 ile 18 yaş arasındaki bir çocuk ile çocuğun rızası kapsamında cinsel ilişkiye girilmesiyle oluşur. Maddesinde düzenleme alanı bulan bu suçun en önemli ayırıcı özelliği, çocuğun rıza göstermesidir. Öte yandan, suçun nitelikli halinde, takip şikayete bağlı değildir.

Cinsel Taciz Suçunda Görevli Mahkeme

TCK 105/2 hükmü gereğinde işlenen suç sonucunda ifade edilen neticeye maruz kalındığı takdirde verilecek cezanın 1 yıldan az olması mümkün değildir. Cinsel taciz suçu eğer eğitici, öğretici, bakıcı, vasi, sağlık hizmetini gören, bakım ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan tarafından işlenirse hükmedilecek ceza yarı oranda artırılarak uygulanır. Cinsel taciz suçu, bireylerin dokunulmazlığını, özgürlüğünü ve kişisel haysiyetini korumayı hedefler. Suçun ciddiyeti ve toplumsal etkileri göz önünde bulundurularak, yasalar tarafından caydırıcı ve koruyucu tedbirler alınmıştır.

 • Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları birbirinden farklı suçlar olup haliyle bu davranışların cezaları da birbirinden faklı olmaktadır.
 • Sonuç olarak, Türk Ceza Kanunu cinsel taciz suçunu ve bunun iştirakçilerini ciddi bir şekilde ele almakta, failin yanı sıra bu suçun işlenmesinde rol alan veya katkıda bulunan her birey için cezai yaptırımlar öngörmektedir.
 • Tacizin niteliği, kişinin rızası dışında ve cinsel amaçlarla yapılan her türlü sözlü, yazılı ya da fiziksel davranış olarak ifade edilebilir.
 • Türk Ceza Kanunu’nda cinsel taciz suçu için öngörülen cezalar, mağdurun yaşadığı zorlukların ve suçun niteliğinin daha iyi anlaşılmasını sağlar.
 • Cinsel taciz suçu işlendiğinde, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.

Zira bu suçlardan birisinin işlenmesi için diğer suç normunun ihlalinde zorunluluk yoktur. Maddeye ilişkin normu tükettiği (Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayınevi, 15. Baskı, Ankara 2017, s. 399) şeklinde açıklanmıştır. ‘’Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.’’ (5235 sayılı kanun m. 11) Aynı kanunun 14.

Ancak yeni getirilen yasaya göre 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan hükümle, bu tarihten sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyecektir. Tek eylemle cinsel taciz suçunun yanında başka bir suç işlenmişse farklı neviden fikri içtima söz konusudur. Bu durumda yalnızca en yüksek cezayı gerektiren suçtan ceza verilir.

Yine mağdurun başvurusu esas olup, suçun çocuklara karşı işleniyor olması cezanın ağırlaştırılması için yeterli bir neden olarak belirtilmiştir. Eğer mağdur, cinsel taciz sebebiyle şinden ayrılmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalırsa, verilecek ceza bir yıldan az olamaz. Cinsel taciz suçu, başkasının cinsel dokunulmazlığına karşı yapılan bir saldırıyı ifade eder ve mağdurun rızası dışında gerçekleşir. Cinsel taciz suçunun işlendiği hallerde, mağdur ve fail açısından uygulanacak hukuki süreçler kanun koyucu tarafından hassasiyetle düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, cinsel taciz suçu da dahil olmak üzere her türlü suçta dava, suçun işlendiği yer mahkemesinde görülür. Burada “suçun işlendiği yer mahkemesi”, suçun meydana geldiği coğrafi sınırlar içerisinde bulunan ve yetki alanına giren mahkemeyi belirtir.

Cinsel taciz kişinin vücut bütünlüğüne dokunulmaksızın mağdurun rızası dışı cinsel amaçlı hareketleri kapsamaktadır. Maddenin birinci fıkrasında suçun basit hali düzenlenmişken ikinci fıkrasında nitelikli halleri sayılmıştır. Özetle, cinsel taciz suçundan mahkum olan bir kişiye verilecek adli para cezasının miktarı, olayın özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, net bir cevap vermek için olayın detaylarına ve mahkemenin takdirine bağlıdır. Taciz suçunda beraat edilmesi için bakılması gereken bazı noktalar vardır. Cinsel saik içermeyen eylemler taciz suçunu oluşturamayacaktır.

Nitelikli şekilde gerçekleştiğinde mağdurun bunu ifadesi ile birlikte en yakın adli birime veya kolluk kuvvetlerine bilgi vermesi yeterlidir. Fail hakkında dava açılması ve davanın en az 12 yıldan başlaması gerekir. Basit haliyle yargılama yapılması ile kıyaslandığında nitelikli halin daha fazla yaptırım alacağı ceza yılına bakılarak da kolaylıkla anlaşılabilir. Kanun koyucuların belirlediği suçun oluşum şekilleri her ne kadar net olsa da hangi durumun taciz veya saldırı olduğu noktasında karışıklık yaşanabilir. Cinsel saldırıda suçun ortaya çıkması için rıza olmaksızın cinsel amaçlı bir saldırının söz konusu olması gerekir. Cinsel saldırıyla alakalı kanunda ayrım yapılması sağlanmış ve kesin çizgilerle farklılıklar ele alınmıştır.